18 ਜੂਨ, 2020

"ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Career Pathways for Women Program) ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ"।

ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ