ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਿਊਕਮਰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ

ਯੋਗਤਾ ਵੇਖੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੰਜੀਕਰਨ

ਯੋਗਤਾ ਵੇਖੋ

ਯੋਗਤਾ:

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

 • - ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੀਫਿਊਜੀ (ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ)
 • - ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ (ਵੈਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ)
 • - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 • - ਕੰਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 - 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
 • - ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹੋ
 • - ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀ ਐਲ ਬੀ (CLB) ਲੈਵਲ 5-7
 • - ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ
 • - ਸੰਘੀ/ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ, ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿਆਰਾਂ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨਾ
 • - ਉਚਿਤ WSIB ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲੈਣਾ
 • - ਅਚੇਵ ਵਿਖੇ ਸਕਿੱਲਡ ਨਿਊਕਮਰ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNIB) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 • - ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ SNIB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੇ-ਰੋਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ

90 ਬਰਨਹੈਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਸਵੀਟ 210

ਮਿਸੀਸਾਊਗਾ, ਔਨ, L5B 3C3

 

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ 

© 2021 ਅਚੇਵ। ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ

ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ