ਐਲੀਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੀ ਸੂਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਊਰਟੀ 101 (ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅੱਪਸਕਿਲਿੰਗ) 
 • ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ 
 • ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 • ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ 
 • ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ 
 • ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ
 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗੌਣ ਕਰਨਾ
 • ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ
 • ਰਿਮੋਟ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਯੋਗਤਾ
 • ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
 • 19 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
 • ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ
 • ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂਪਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮਿਸੀਸਾਊਗਾworld

90 ਬਰਨਹੈਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਸਵੀਟ 210 ਮਿਸੀਸਾਊਗਾ, ਚਾਲੂ L5B 3C3 ਕਨੇਡਾ

ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ