13 ਜੂਨ, 2020

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਛੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ