ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ: ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਵਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ:

  • ਵਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
  • ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
  • ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022

1:00 pm - 3:00 pm EDT

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਥਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ
ਰਜਿਸਟਰ
ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ