7 ਦਸੰਬਰ, 2021

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਚੇਵ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੂਟ, ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ